DAR MIŁOŚCI
Materiały formacyjne CVS, opracowane przez Mario Morigi, Angelę Petitti,Concettę Guarini.
Ich treścią są rozważania nad Ewangelią św. Jana.

Duszpasterski plan wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża oraz Centrum Ochotników Cierpienia we Włoszech, a dotyczący wszystkich tego typu wspólnot na całym świecie, rozpisany był na lata 2008-2011 i koncentrował się na sakramentach. Kolejno więc tematami przewodnimi programów duszpasterskich były: Chrzest Święty (2008/2009) i Bierzmowanie (2009/2010). Obecny rok, który otwiera Adwent 2010, będzie skupiał się na Eucharystii. Temat roku przedstawia hasło „Dar miłości”. Materiałem zaś, na pod-stawie którego będą konstruowane wszelkie rozważania, jest Ewangelia według św. Jana. Jego tekst ma zaprowadzić nas do jak najgłębszej relacji z Panem Bogiem. Pan Bóg został nam już dany i wciąż nam siebie daje – naszym zadaniem jest przyjmowanie Go i przekazywanie Go braciom. Aby jednak żyć taką komunią z Nim, należy odkryć tę prawdę, że jest On Miłością. Tego uczy nas św. Jan.

W Eucharystii odnajdujemy syntezę całkowitego daru z siebie. W tym roku temat Eucharystii każe przyglądnąć się naszemu życiu wspólnotowemu. Życie Eucharystią wymaga bowiem zacieśnienia więzów miłości w naszych rodzinach i grupach, a poprzez te małe komórki w naszych parafiach i całym Kościele. Lektura Ewan-gelii św. Jana skłania nas także do podjęcia refleksji na trzy tematy: życie wewnętrzne, braterstwo i odpowiedzialność. Poniżej zostanie przedstawiony schemat zaaprobowany przez Międzynarodową Konfederację CVS.