Celem projektu było zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do informacji dotyczących różnego rodzaju wydarzeń: religijnych, kulturalnych, sportowych, a przez to także formacji kulturalno-religijnej, a przy tym pomoc w rozwiązywaniu ich problemów egzystencjalnych związanych ze sferą wiary, sacrum, poczuciem sensu i wartości ich życia.

Czasopisma KOTWICA wydawane było w wersji typu: czarnodruk oraz elektronicznej
w formie PDF zamieszczanego na stronie internetowej: www.kotwica.cisi.pl. Wydawany był przez Cichych Pracowników Krzyża – wspólnotę, której głównym celem jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością i chorych. Pismo dostarczało osobom niepełnosprawnym
i chorym informacji na tematy związane z ich codziennym życiem wiary. Miało na celu powiadamiać środowisko osób niepełnosprawnych o wszelkiego rodzaju ofertach (usługach) proponowanych im przez Kościół Katolicki (typu: pielgrzymki, spotkania, turnusy rehabilitacyjno-rekolekcyjne, konferencje, debaty, wystawy, koncerty, itp.). Za pomocą swoich artykułów oraz fotogalerii działało na rzecz dowartościowania osoby niepełnosprawnej. Dbając o rzetelne ukazywanie godności i wartości osób z różnymi niepełnosprawnościami, kształciło i formowało to środowisko, a w ten sposób poszerzało ich horyzonty, ułatwiało kontakt społeczny. Prezentowane w nim treści ukazywały w sposób wszechstronny aktualne problemy osób niepełnosprawnych, kładąc nacisk na ich potrzeby związane z rozwojem duchowym, kulturalnym, edukacją, zdrowiem. Jego celem było dostarczanie osobie niepełnosprawnej wiadomości na temat możliwości jej pełnowartościowego i aktywnego zaangażowania w życie społeczności – miejskiej, wiejskiej, parafialnej, diecezjalnej. Proponowane artykuły miały na celu dostarczyć osobie niepełnosprawnej, chorej wiedzy na temat radzenia sobie z wszelkimi problemami związanymi z sensem życia, a przez to obudzić w niej wiarę w to, że jej obecność we wszelkich strukturach socjalnych, eklezjalnych jest potrzebna i ważna, a także obudzić w niej odpowiedzialność za swoje życie oraz za rozwój społecznej wrażliwości. Cele te były realizowane w oparciu o wartości chrześcijańskie. Wydawanie pisma w dwóch wersjach: czarnodruku i elektronicznej (internetowej) pomagało docierać do odbiorcy – zróżnicowanego pod względem typu niepełnosprawności, wieku i możliwości odbiorczych.

Beneficjantami projektu były osoby niepełnosprawne, chore, cierpiące, o zróżnicowanej niepełnosprawności, zarówno indywidualne, jak i zrzeszone w różnego rodzaju organizacjach, typu: DPS, Warsztaty Terapii Zajęciowej, szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, grupy parafialne, do których należą niepełnosprawni, kluby osób niepełnosprawnych, a także organizacje działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, diecezjalne centra Caritas, duszpasterstwa osób niepełnosprawnych i chorych, stowarzyszenia.

Termin realizacji projektu (projekt wieloletni) – 01.01.2014 – 31.03.2017