• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Wydawnictwo

Przedstawiamy Państwu pozycje wydane przez wspólnotę Cichych Pracowników Krzyża:

Nadzieja w słabości
misja która rodzi się u stóp krzyża


Oto książka, którą wspólnota Cichych Pracowników Krzyża chce zaproponować na najbliższy rok liturgiczny dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją relację z Panem Bogiem i Matką Najświętszą. Została ona opracowana szczególnie jako pomoc formacyjna dla grup Centrum Ochotników Cierpienia. Autor analizuje w niej scenę z Ewangelii św. Jana – scenę dziejącą się u stóp Krzyża, kiedy to Matce Bożej powierzony zostaje Jan (a z nim my wszyscy), a Janowi zostaje powierzona Maryja (która jest darem Jezusa dla nas wszystkich). Te trzy osoby: Jezus, Maryja i Jan będą naszymi przewodnikami po drogach zawierzenia, ucząc nas budowania pełnej miłości relacji z Panem Bogiem pokazując cierpienie od nowej strony – od strony Jezusa Ukrzyżowanego, który dając nam Matkę, czyni nas dziećmi.

Autor: Armando Aufiero
Tłumaczenie: I. Rutkowska, Głogów – Legnica 2007


Kiedy Cierpienie Staje się Łaską
Rozważania w oparciu o Pierwszy List św. Piotra

„Niełatwo jest napisać zachęcającą prezentację książki o tak antypatycznym i budzącym sprzeciw tytule jak „Kiedy cierpienie staje się łaską. Rozważania w oparciu o Pierwszy List św. Piotra”. Jej adresatami są uczestnicy rekolekcji, które w 2006 roku organizują Cisi Pracownicy Krzyża i Międzynarodowa Konfederacja Centrum Ochotników Cierpienia. Rekolekcje te odbywają się nie tylko we Włoszech, ale także w Polsce, Portugalii, Stanach Zjednoczonych i wszędzie tam, gdzie mieszkają sympatycy duchowości, którą zaprezentował i doświadczał ks. Prałat Luigi Novarese.”

Redaktor wydania: ks. Janusz Malski
Autor opracowania i treści rozważań wydania polskiego: Mieczysław Guzewicz
Tłumaczenie nabożeństw z języka włoskiego: Agnieszka Rybińska


Powołanie cierpiącego w Kościele
Duchowa i apostolska droga osoby cierpiącej

„W naszej drodze apostolskiej pragniemy uczestniczyć w łasce, którą Bóg chciał odnowić w zranionym sercu człowieka. Ta łaska jest równocześnie darem i zadaniem, Dar, który otrzymujemy, nazywa się łaską, a zadanie, ku któremu ta łaska nas popycha, to misja.

Drogi cierpiący – także ty jesteś powołany do tego, by zmagać się, ponieważ Duch Odkupienia może i w tobie oddychać swobodnie, zajmując stopniowo coraz więcej miejsca. Duch Pana, którego otrzymałeś w Kościele i który po przez łaskę Kościoła pozostaje w tobie żywy, chce prowadzić cię na spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym.”

Autor opracowania: Armando Aufiero
Redaktor wydania polskiego: ks. Janusz Malski
Tłumaczenie: Izabela Rutkowska

Przypatrzmy się powołaniu naszemu
Rozważania rekolekcyjne na temat powołania

Autor opracowania: Mieczysław Guzewicz
Redaktor wydania: ks. Janusz Malski

„Temat zaproponowany do rozważenia „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”, jest parafrazą słów świętego Pawła, zapisanych we fragmencie „Listu do Koryntian”.(…) Apostoł zachęca każdego z nas do spojrzenia na cel i istotę swojego życia, ale jest to także apel skierowany do wszystkich ludzi każdej epoki. Można ustawiać sobie wielorakie systemy ocen i wartościowania. Jednak ocena ludzka, wielokrotnie, a może nawet zawsze, powierzchowna, okazuje się omylna. W konfrontacji z Prawdą objawioną, z nauka Jezusa, ale też w odniesieniu do głębokiej mądrości życiowej, podpartej wartościami religijnymi, to, co  my uznajemy za wspaniałe, godne podziwu, może nie mieć żadnej wartości.”


Siewcy nadziei

„Książka, która masz w ręku, Drogi Czytelniku i Droga Czytelniczko, została pomyślana i napisana z okazji 50-lecia Centrum Ochotników Cierpienia (17.05.1947 r.). Tłumaczenie na język polski zostało ukończone w roku 2000, kiedy to miały miejsce obchody półwiecza założenia Stowarzyszenia Cichych Pracowników Krzyża (1.11.1950 r.). Książkę tę wydajemy jednak dopiero w roku 2003, gdyż właśnie w tym roku zostaje otwarty Dom „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie – pierwszy dom wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża w Polsce.”

„Dziesięć nadzwyczajnych historii miłości ‚wokół stołu Pańskiego”. Krótkie i urzekające przedstawienie postaci osób młodych, mężczyzn i kobiet, którzy przezywali ‚tajemnice bolesne’ w naszych czasach. Potrafili oni odpowiedzieć na wezwania Maryi, przez realizację charyzmatu ks. Prał. Luigi Novarese, który także sam doświadczył w swoim życiu cierpienia. Potrafili przekształcić ‚ciemności bólu’ w radości i uświęcić swoją ofiarą ‚straszliwe dzisiaj’. Stali się ‚Ochotnikami Cierpienia’ i siewcami nadziei, mówiąc TAK z miłości.

Autor: Felice Moscone


ANGIOLINO
chłopiec, który umiał cierpieć

„Tobie, młody Polaku, który poszukujesz własnej drogi do Boga, pragnę przedstawić życiorys Angiolina  Bonetty. Przeczytaj go uważnie, a może  odkryjesz najkrótszą drogę do świętości.

Angiolino, twój rówieśnik, zawsze żywy i pogodny, dotknięty został ciężką chorobą. Pozbawiony nogi nauczył się, że żyjąc w stanie łaski można osiągnąć szczyty współpracy z Bogiem, jedynym i najwyższym Dobrem.

Dojrzały dzięki cierpieniu, pomimo swego młodego wieku znalazł radość w całkowitym oddaniu się Niepokalanie Poczętej i wstąpił do ‚Cichych Pracowników Krzyża’, stowarzyszenia założonego przez ks. prałata Ludwika Novarese.”

Autor: Domenico Mondrone SJ
Tłumaczenie z włoskiego oryginału: ks. dr Zbigniew Szostkiewicz


Postawy wobec cierpienia w Biblii

„Cała prawda o cierpieniu zawiera się w historii kilku ostatnich dni ziemskiego życia Jezusa. Wiele wieków wcześniej drogę tę opisał prorok Izajasz. Kluczowe słowa zawarte są w czwartej pieśni o Słudze Pańskim:

‚Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem’ (Iz 53,10).

Okazuje się, że cierpienie  jest koniecznym  sposobem realizacji  ideału wiary. Jezus  zawarł tę prawdę w stwierdzeniu:
‚Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje’ (Mk 8, 34).

Jeśli uważamy się za ucznia Jezusa i żyjemy nadzieją na życie wieczne, bez cierpienia nie możemy wędrować szlakiem wiary. Prawda ta brzmi przerażająco, ale tylko wtedy , kiedy zapominamy , że Bóg ze swoją łaską jest zawsze gotowy nas wspierać.”

Autor: Mieczysław Guzewicz

Jan Paweł II i tajemnica cierpienia

„Oba zagadnienia poruszane w moim opracowaniu mocno się ze sobą wiążą i uzupełniają.

Geneza książki jest bardzo prosta. Od kilkunastu lat pracuję jako katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie. Praca z młodzieżą to wielkie wyzwanie i fascynująca przygoda. Wielokrotnie w mojej posłudze musiałem podejmować próbę wyjaśniania młodym ludziom trudnych treści z pogranicza życia i wiary. Były i są nimi nadal takie zagadnienia jak: cierpienie, przeznaczenie, dopust Boży, śmierć, szczególnie młodych ludzi, prawda o życiu wiecznym. Ciągle przekonuję się, że są to problemy, z którymi trudności mamy prawie wszyscy, nie zależnie od wieku.

 

W pewnym momencie życia Bóg postawił na mojej drodze księdza Janusza Malskiego, przełożonego wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża. Swoje dzieło wspólnota realizuje i rozwija przede wszystkim poprzez prowadzenie domu rekolekcyjnego w Głogowie. W tym wyjątkowym miejscu od kilku lat odbywają się rekolekcje i turnusy rekolekcyjno-rehabilitacyjne dla osób z różnymi stopniami niepełnosprawności, wolontariuszy i wszystkich związanych z apostolatem chorych. Mając możliwość współuczestniczyć w prowadzeniu wspomnianych rekolekcji zacząłem intensywniej stykać się z osobami niepełnosprawnymi i z problematyką cierpienia. Okazało się, że wcześniejsze doświadczenia konfrontacji z najtrudniejszymi problemami naszego życia, wyniesione z pracy z młodzieżą, stały się bardzo pomocne na tej płaszczyźnie. (…)”

Autor: Mieczysław Guzewicz

DAR MIŁOŚCI
Najnowsze materiały formacyjne CVS
opracowane przez Mario Morigi, Angelę Petitti,Concettę Guarini.
Ich treścią są rozważania nad Ewangelią św. Jana.

Duszpasterski plan wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża oraz Centrum Ochotników Cierpienia we Włoszech, a dotyczący wszystkich tego typu wspólnot na całym świecie, rozpisany był na lata 2008-2011 i koncentrował się na sakramentach. Kolejno więc tematami przewodnimi programów duszpasterskich były: Chrzest Święty (2008/2009) i Bierzmowanie (2009/2010). Obecny rok, który otwiera Adwent 2010, będzie skupiał się na Eucharystii. Temat roku przedstawia hasło „Dar miłości”. Materiałem zaś, na pod-stawie którego będą konstruowane wszelkie rozważania, jest Ewangelia według św. Jana. Jego tekst ma zaprowadzić nas do jak najgłębszej relacji z Panem Bogiem. Pan Bóg został nam już dany i wciąż nam siebie daje – naszym zadaniem jest przyjmowanie Go i przekazywanie Go braciom. Aby jednak żyć taką komunią z Nim, należy odkryć tę prawdę, że jest On Miłością. Tego uczy nas św. Jan.

W Eucharystii odnajdujemy syntezę całkowitego daru z siebie. W tym roku temat Eucharystii każe przyglądnąć się naszemu życiu wspólnotowemu. Życie Eucharystią wymaga bowiem zacieśnienia więzów miłości w naszych rodzinach i grupach, a poprzez te małe komórki w naszych parafiach i całym Kościele. Lektura Ewan-gelii św. Jana skłania nas także do podjęcia refleksji na trzy tematy: życie wewnętrzne, braterstwo i odpowiedzialność. Poniżej zostanie przedstawiony schemat zaaprobowany przez Międzynarodową Konfederację CVS.


MIŁOŚĆ I CIERPIENIE
KOTWICA 6 / 2010
PREZENTACJE PREZENTACJE

Pragniemy zaprezentować Państwu naszą najnowszą publikację, która stanowi owoc sympozjum zorganizowanego przez wspólnotę Cichych Pracowników Krzyża w roku 2009. Sympozjum to było przygotowane między innymi dla uczczenia 25-tej rocznicy wydania Listu apostolskiego Jana Pawła II Salvifici doloris. Prezentowana publikacja jest wzbogacona także o artykuły autorów włoskich, którzy w równoległym czasie wypowiadali się na ten sam temat w naszej wspólnocie w Rzymie. Są w niej zawarte także artykuły specjalistów, którzy ofiarowali nam swoje prace, a którzy nie byli obecni na sympozjum jako prelegenci. Poniżej cytujemy fragmenty wstępów oraz recenzji naszej książki:

„Dla każdego z nas cierpienie stanowi poważny temat, który nie może być potraktowany powierzchownie. W związku z cierpieniem pytania się mnożą i potrzebne są koniecznie refleksje i odpowiedzi dojrzałe, kompetentne, wynikające nie tylko ze studiów, ale i naznaczone pieczęcią osobistego doświadczenia. Jest to zadanie, które wymaga stałego podejmowania badań, poszukiwań autentycznej i skutecznej odpowiedzi na te fundamentalne pytania, jakie dotyczą życia. Cała historia ludzkości, w swojej myśli, badaniach, religii jest naznaczona dziedzictwem cierpienia, poszukiwaniem jego sensu i wyjaśnienia. Osoba wierząca odkrywa, że właśnie wewnątrz tej kwestii toczy się decydująca gra, dotycząca tak człowieka, jak Boga. Fundamentalnym staje się więc nie unikać pytań, jakie stawia cierpienie naszemu rozumowi, naszej wierze, naszemu codziennemu życiu wypełnionym spotkaniami i relacjami. Ból jest ziemią graniczną, niemożliwą do całkowitego przekroczenia – każde cierpienie, nawet to przewlekłe, zawiera w sobie pokarm nowej i trudnej próby.