• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Cisi Pracownicy Krzyża zakończyli realizację projekt, pn. „Wydawanie czasopisma KOTWICA” współfinansowany ze środków PFRON

 
 
 
  1. Cisi Pracownicy Krzyża zakończyli realizację projekt, pn. „Wydawanie czasopisma KOTWICA” współfinansowany ze środków PFRON

Celem projektu było zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do informacji dotyczących różnego rodzaju wydarzeń: religijnych, kulturalnych, sportowych, a przez to także formacji kulturalno-religijnej, a przy tym pomoc w rozwiązywaniu ich problemów egzystencjalnych związanych ze sferą wiary, sacrum, poczuciem sensu i wartości ich życia.

Czasopisma KOTWICA wydawane było w wersji typu: czarnodruk oraz elektronicznej
w formie PDF zamieszczanego na stronie internetowej: www.kotwica.cisi.pl. Wydawany był przez Cichych Pracowników Krzyża – wspólnotę, której głównym celem jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością i chorych. Pismo dostarczało osobom niepełnosprawnym
i chorym informacji na tematy związane z ich codziennym życiem wiary. Miało na celu powiadamiać środowisko osób niepełnosprawnych o wszelkiego rodzaju ofertach (usługach) proponowanych im przez Kościół Katolicki (typu: pielgrzymki, spotkania, turnusy rehabilitacyjno-rekolekcyjne, konferencje, debaty, wystawy, koncerty, itp.). Za pomocą swoich artykułów oraz fotogalerii działało na rzecz dowartościowania osoby niepełnosprawnej. Dbając o rzetelne ukazywanie godności i wartości osób z różnymi niepełnosprawnościami, kształciło i formowało to środowisko, a w ten sposób poszerzało ich horyzonty, ułatwiało kontakt społeczny. Prezentowane w nim treści ukazywały w sposób wszechstronny aktualne problemy osób niepełnosprawnych, kładąc nacisk na ich potrzeby związane z rozwojem duchowym, kulturalnym, edukacją, zdrowiem. Jego celem było dostarczanie osobie niepełnosprawnej wiadomości na temat możliwości jej pełnowartościowego i aktywnego zaangażowania w życie społeczności – miejskiej, wiejskiej, parafialnej, diecezjalnej. Proponowane artykuły miały na celu dostarczyć osobie niepełnosprawnej, chorej wiedzy na temat radzenia sobie z wszelkimi problemami związanymi z sensem życia, a przez to obudzić w niej wiarę w to, że jej obecność we wszelkich strukturach socjalnych, eklezjalnych jest potrzebna i ważna, a także obudzić w niej odpowiedzialność za swoje życie oraz za rozwój społecznej wrażliwości. Cele te były realizowane w oparciu o wartości chrześcijańskie. Wydawanie pisma w dwóch wersjach: czarnodruku i elektronicznej (internetowej) pomagało docierać do odbiorcy – zróżnicowanego pod względem typu niepełnosprawności, wieku i możliwości odbiorczych.

Beneficjantami projektu były osoby niepełnosprawne, chore, cierpiące, o zróżnicowanej niepełnosprawności, zarówno indywidualne, jak i zrzeszone w różnego rodzaju organizacjach, typu: DPS, Warsztaty Terapii Zajęciowej, szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, grupy parafialne, do których należą niepełnosprawni, kluby osób niepełnosprawnych, a także organizacje działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, diecezjalne centra Caritas, duszpasterstwa osób niepełnosprawnych i chorych, stowarzyszenia.

Termin realizacji projektu (projekt wieloletni) – – 01.01.2018 – 31.03.2021

Leave a comment