• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Cisi Pracownicy Krzyża realizują projekt, pn. „Wydawanie czasopisma KOTWICA” współfinansowany ze środków PFRON

Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do informacji dotyczących różnego rodzaju wydarzeń: religijnych, kulturalnych, sportowych, a przez to także formacji kulturalno-religijnej, a przy tym pomoc w rozwiązywaniu ich problemów egzystencjalnych związanych ze sferą wiary, sacrum, poczuciem sensu i wartości ich życia.

Naszym projektem jest wydawanie czasopisma KOTWICA – w wersji typu: czarnodruk i elektronicznej w formie PDF zamieszczanego na stronie internetowej: www.kotwica.cisi.pl. Dotyczy ono problematyki związanej z niepełnosprawnością. Jest to kolorowy dwumiesięcznik formatu A4, który liczy 50 stron. Wydawany jest przez Cichych Pracowników Krzyża – wspólnotę, której głównym celem jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością i chorych. Pismo to pragnie działać na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych i chorych do rzetelnej informacji na tematy związane z ich codziennym życiem wiary. Ma na celu powiadamiać środowisko osób niepełnosprawnych o wszelkiego rodzaju ofertach (usługach) proponowanych im przez Kościół Katolicki (typu: pielgrzymki, spotkania, turnusy rehabilitacyjno-rekolekcyjne, konferencje, debaty, wystawy, koncerty, itp.). Za pomocą swoich artykułów oraz fotogalerii działa na rzecz dowartościowania osoby niepełnosprawnej. Dbając o rzetelne ukazywanie godności i wartości osób z różnymi niepełnosprawnościami, pragnie kształcić i formować to środowisko, a w ten sposób poszerzać ich horyzonty, dodawać im odwagi i ułatwiać kontakt społeczny. Przedstawia ono w sposób wszechstronny aktualne problemy osób niepełnosprawnych, kładąc nacisk na ich potrzeby związane z rozwojem duchowym, kulturalnym, edukacją, zdrowiem. Jego celem jest dostarczanie osobie niepełnosprawnej wiadomości na temat możliwości jej pełnowartościowego i aktywnego zaangażowania w życie społeczności – miejskiej, wiejskiej, parafialnej, diecezjalnej. Proponowane artykuły mają bowiem na celu dostarczyć osobie niepełnosprawnej, chorej wiedzy na temat radzenia sobie z wszelkimi problemami związanymi z sensem życia, a przez to obudzić w niej wiarę w to, że jej obecność we wszelkich strukturach socjalnych, eklezjalnych jest potrzebna i ważna, a także obudzić w niej odpowiedzialność za swoje życie oraz za rozwój społecznej wrażliwości. Cele te są realizowane w oparciu o wartości chrześcijańskie. Wydawanie pisma w dwóch wersjach: czarnodruku i elektronicznej (internetowej) pomaga docierać do odbiorcy – zróżnicowanego pod względem typu niepełnosprawności, wieku i możliwości odbiorczych.

Beneficjantami projektu są osoby niepełnosprawne, chore, cierpiące, o zróżnicowanej niepełnosprawności, zarówno indywidualne, jak i zrzeszone w różnego rodzaju organizacjach, typu: DPS, Warsztaty Terapii Zajęciowej, szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, grupy parafialne, do których należą niepełnosprawni, kluby osób niepełnosprawnych, a także organizacje działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, diecezjalne centra Caritas, duszpasterstwa osób niepełnosprawnych i chorych, stowarzyszenia.

Termin realizacji projektu (projekt wieloletni) – 01.01.2018 – 31.03.2021

Cisi Pracownicy Krzyża informują, że zakończyła się realizacja I tury projektu pn. „Wydawanie czasopisma Kotwica” przypadająca na lata 2018-2019.

Obecnie realizowana jest II tura projektu przypadająca na lata 2019-2020. Poniżej przedstawiamy harmonogram zaplanowanych działań.